Условия


Условия за да бъдеш член на „Сдружението на българските козметолози”


Част  от УСТАВА на “Сдружение на българските козметолози”

„ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 2 Сдружение на българските козметолози” /СБК/ е организация, в която могат да членуват физически лица – специалисти с висше и средно образование в областите химия, фармация, технология, биохимия, биология и друга директно свързана с козметичната наука и производство.
....
....
....

ІV. ЧЛЕНСТВО

    Чл. 9 Членуването в “Сдружението на българските козметолози” е доброволно.
    Чл. 10 Членовете на “Сдружението на българските козметолози” са индивидуални, почетни и членове със специален статут.
1.    Индивидуални членове са български или чуждестранни физически лица със завършено средно или висше образование по специалностите химия, индустриална химия, фармация, технология, медицина, биохимия, биология, физика или други науки, свързани с козметиката;
2.    Почетни членове са индивидуални членове, които имат научен или друг принос в областта на козметиката;
3.    Членове със специален статут са студенти, които следват по специалностите, посочени в т.1. Това членство е временно и след завършване на образованието се прекратява;
Чл. 11 Членственото правоотношение възниква при приемане.
Чл. 12 Приемането на нови членове се извършва по писменa
 молба на кандидата, придружена от декларация, че приема и ще спазва Устава на “Сдружението на българските козметолози”. По молбата се произнася Управителният съвет на сдружението на първото заседание след постъпването й.
    Чл. 13 Членството в сдружението се прекратява:
1.    при напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет най-малко един месец предварително;
2.    със смъртта на лицето или поставянето му под пълно запрещение;
3.    при изключване;
4.    при отпадане;
5.    при прекратяване на Сдружението на българските козметолози;
Чл. 14 Изключването става по решение на Управителния съвет, когато:
1.    член на Сдружението е осъден с влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер;
2.    член на Сдружението  извършва действия, злепоставящи сдружението или противоречащи на морала;
3.    член на сдружението извършва действия, противоречащи на Устава;
4.    член на сдружението използва името му за политически или друга дейност, които противоречат на неговите цели;
Чл. 15 Отпадането на членството става при невнасяне на
имуществени вноски за срок от 6 месеца и системно неучастие в дейността на сдружението.
    Чл. 16 Решението за изключване може да се оспорва пред Общото събрание на Сдружението.
    Чл. 17 Прекратилият членството си няма право да получи внесените имуществени вноски.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
    
Чл. 18 Всеки индивидуален и почетен член има право:
1.    да участва лично в Общото събрание и лично или чрез представител във всички мероприятия на Сдружението на българските козметолози;
2.    да избира или да бъде избиран във всички ръководни органи на Сдружението на българските козметолози;
3.    да ползва представителството и защитата на Сдружението при професионалната и творческата си дейност;
4.    да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на Сдружението;
5.    да бъде информиран за решенията на управителните органи на Сдружението на българските козметолози и за тяхното изпълнение и да присъства на заседанията на Управителния съвет, когато се разглеждат въпроси от негов интерес;
6.    да внася свободно за разглеждане в Управителния съвет на Сдружението на българските козметолози идеи, предложения и препоръки, засягащи дейността на сдружението;
7.    да ползва информационни и други материали и консултации по интересуващи го въпроси;
Чл. 19 Всеки член със специален статут има правата по чл. 18 с
изключение на правото да бъде избиран в Управителния съвет на Сдружението на българските козметолози.
    Чл. 20 Всеки член е длъжен:
1.    да спазва устава и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението;
2.    да плаща редовно определените имуществени вноски по начин и в срок, определен от Управителния съвет;
3.    да спазва професионалната етика при изпълнение на основните си задължения;
Чл. 21 За задълженията на сдружението членът отговаря до
 размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
    Чл. 22 Изпълнението на членските задължения и упражняването на членствените права, с изключение на непрехвърлимите, може да се предостави на изрично упълномощено лице.
    Чл. 23 Всички членски права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими, т. е. не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
    Чл. 24 Размерът на имуществените вноски се определя ежегодно от Управителния съвет. ”


За да Заявите Вашето желание за членство е необходимо:

1. Да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ в електронен вид тук или писмено да изпратите ЗАЯВЛЕНИЕ до член от Управителния съвет /УС/.

2. След като получите потвърждение, че ЗАЯВЛЕНИЕТО Ви е одобрено от УС на Сдружението трябва да платите членски внос за една година – 20 лв. / 10 лв. – за студенти, пенсионери/;

3. Плащането може да извършите в сметката на „Сдружението на българските козметолози” :
IBAN - BG26UNCR76301043905333
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank Plovdiv
БЪЛГАРИЯ, Пловдив, бул. „Иван Вазов” 4

или – директно на член от УС.

За въпроси и информация, свързани с членство в „СБК” – info@bgcosmetology.com
Новини


Конференция-Мелбърн, Австралия 08-09.10.2009

На 08-09.10.2009 год. в Мелбърн се проведе Годишната конференция на IFSCC  „Коробории на науката и красотата”.

Списание CGI

На официалният сайт на бизнес списанието - Global Cosmetic Industry - http://www.gcimagazine.com