История


        Интервю с г-жа Ценка Маджарова – първият Председател на „Сдружението на Българските козметолози”
 г-жа Ценка Маджарова е главната “виновничка” да съществува днес „Сдружение на Българските козметолози”. Ще се опитам да разбера малко повече от самата нея за идеята, създаването, духа, мотива, които са я накарали да се захване с тази дейност.


1. Г-жо Маджарова разкажете ни какво точно се случи, тогава през 2000 година? Как Ви дойде идеята да започнете?

Тогава вече бях натрупала дългогодишен професионален и административен опит в областта на промишленото производство и химическите технологии. Работата ми като представител на Cognis, Германия, (тогава все още Henkel), доставчик на козметични суровини, ми позволи да установя трайни и близки контакти със специалистите от всички български производители на козметика. По време на едно от посещенията ми в Германия, колеги от Cognis ме запитаха съществува ли у нас професионална организация на специалистите заети в този добре развит в България бранш. Не се бях замисляла по този въпрос, нямах и достоверна информация, и започнах проучване главно сред колеги, които срещах в процеса на работа. Установих, че са правени неуспешни опити, чрез системата на НТС, но няма създадена и действаща професионална организация. Всички колеги, с които споделих идеята за създаване на такава организация бяха ентусиазирани и много отзивчиви. По това време вече гражданските сдружения в България придобиваха все по-голяма тежест и по-значителна роля в обществения живот. Освен това от една година съществуваше и печелеше авторитет и браншовата асоциация на дружествата, заети с производството на парфюмерия и козметика. С помощ на Браншовата организация и с активното съдействие на няколко колеги, започнахме подготовка на Учредително събрание, свързана с доста организационна работа, създаване на проекто–устав, популяризиране на идеята между колегите.

В резултат на тези усилия, на 21 март 2000 година бе учредено Сдружението на Българските Козметолози (СБК) като доброволна, независима професионална организация, обединяваща интересите на специалистите, ангажирани в областта на научната дейност, развитието, производството и маркетинга на козметични продукти и битови препарати.2. Кой от Световната организация Ви помогна и Ви подаде ръка, за да направите България част от такова световно Сдружение?

Изключително сме благодарни на ръковоството на Междунарадна Федерация на Сдруженията на Химиците Козметици - IFSCC, което ни памага още от първите ни стъпки като организация, изпращайки у нас свои представители – г-н Карл Раабе и г-н Луиджи Ригано да споделят своя опит и подпомогнат успешния ни старт, за да преодолеем някои начални организационни затруднения. 

Усилено кореспондирахме и поддържахме постоянен контакт с Генералния Секретар на Световната федерация – г-жа Лорна Уестън, както и с други членове на ръководството, за чиято подкрепа сме много благодарни. С активното им съдействие, само шест месеца след учредяването си, СБК получи международно признание. Те допринесоха и за популяризиране дейността и целите на Българското сдружение чрез публикации в издавания бюлетин, който се получава от всеки член персонално. 3. Кои български колеги Ви подкрепиха и се включиха с Вас заедно в основаването и развитието на сдружението? Разкежете ни повече кои са те с какво се занимават?

Това бяха “пионерите”-ентусиасти, които инвестираха много от ценното си време, положиха усилия в създаването и укрепването организацията както в процеса на подготовка и учредяване, така и през първата като правило трудна година. Опасявам се, че мога да пропусна някого, тъй като много колеги допринесоха за осъществявате на идеята. В подготвителния процес активно се включиха доц. Димитър Димитров, Мария Ангелакова, Албена Стоянова, Едуард Торосян, Тота Паункова, Кери Бресковска, Георги Николаев, Илка Кисова. Моля за извинение ако съм пропуснала някого. Списъкът на основателите се състои от 75 души. Мога да кажа,че всички те подкрепиха идеята и дадоха своя принос за делото. 

Тъй като организацията е отворена за всички професионалисти от бранша, с времето допълнително се присъединяваха и други колеги, като още през втората година от основаването, броят на членовете достигна 112 души. Сред тях са експерти с професдионални ангажименти към известните български фирми - производители на козметични продукти, хабилитирани университетски преподаватели, студенти.  4. Как се съгласиха от IFSCC, как ги убедихте да включат толкова малка страна като България в голямата семейство на световната организация? Как ги убедихте, че и тук има специалисти, които се нуждят да членуват в такова сдружение и да са убедени, че трябва да се развиват като специалисти?

Известно беше, че козметичното производство в България има дълголетни традиции и че се развива в съответствие със световните тендинции и изисквания, че в процеса са ангажирани високо квалифицирани експерти. Новосформираното сдружение беше приело Устав на организацията, който кореспондираше с целите и задачите на международната организация. Подадохме молба до IFSCC, с която кандидатствахме за пълноправно членство. Кандидатурата ни е била обсъдена, проверена и одобрена от Президиума на Световната федерация на заседание, състояло се на 10.09.2009 в Берлин. По време на последвалото на 11.09.2009 Общо Събрание, кандидатурата на Българското сдружение е представена на делегатите от г-н Луиджи Ригано, тогава почетен секретар на IFSCC, а двама членове на Президиума са предложили приемането ни. В резултат на гласуването, кандидатурата на БСК е приета единодушно и с овации. Така Българското сдружение стана 39-тия пълноправен член на IFSCC. Поради невъзможност да присъства наш представител, г-н Карл Раабе беше писмено упълномощен да приеме членството от наше име и да изрази благодарност от страна на всички членове на БСК. 5. В същност разкажете ни накратко, каква е основната мисия на световната организация?

Понастоящем световната организация обединява 45 национални сдружения и наброява над 14 500 индивидуални членове от цял свят

Мисията на световната организация е да обедини професионалистите ангажирани в козметичната наука и практика от цял свят и да направи достъпни съвременните достижения в тази област до колегите от всички крайща на земята. 

Тя свързва и координира дейността на националните сдружения, организира международни прояви с които да допринесе за развитие на козметичната наука и технология. Чрез организиране и участие в дълъг списък от образователни и научни дейности изпълнява задачата си да осигури достъп до най-съвременните постижения на водещи изследователи и експерти.6.Каква мисия си поставихте Вие и вашите колеги, тогава съвсем в началото?

БСК е създадено от хора специалисти, ръководи се от управителен съвет, излъчен от състава ни, който се е нагърбил заедно с другите си задължения да изпълнява и отговорни организационни задачи на доброволни начала. 

Тогава вярвахме, че с това начинание ще успеем да обединим хора с еднакви професионални интереси, ще установим и поддържаме тесни връзки с колегите, ангажирани в развитието на козметичния бранш в страната. Някои от амбициозните ни цели бяха:
- Да издигнем обществения статут на експертите;
- Да защитаваме професионалните им интереси;
- Да постигнем професионално единство и солидарност между заетите в бранша;
- Да работим за повишаване квалификацията и поддържане на високо професионално ниво;
- Да популяризираме световните достижения в професията;
- Да подпомагаме достъпа до най-съвременна научна и практическа информация, знания и опит. 
- Да улесним участието на наши експерти в международни форуми.7. Разкажете ни нещо повече за Вас, как Вие сте свързана с козметиката, не само като жена, която я използва като потребител?

Първоначално първият допир с козметиката беше като потребител. По-късно в процес на навлизане в дебрите на химическата наука по време на следването ми в Химико –Технологически институт, София, с интерес установих, че козметиката освен красота е и химия, че има тясна връзка между химията и създаване на козметични продукти на база на разнообразни химически суровини. Вече много години съм свързана с козметичните производители чрез работата си като представител на Cognis, за налагане на нови и утвърдени козметични ингредиенти, формулиране и внедряване на съвременни безвредни и ефикасни козметични форми и битови препарати, развитие на производствената технология, доставяне на суровини за козметичното производство. Мога да кажа с гордост, че се чувствам тясно и трайно свързана с развитието на козметиката в България.8. Кое беше първото събитие, с което се захванахте от името на Сдружението? Какво организирахте, за да повишите квалификацията на специалистите у нас?

Първите стъпки бяха най-трудни, поради липсата на организационен опит и традиции в тази дейност, но бяхме ентусиазирани и имахме много идеи, някои от които реализирахме, други започнахме да осъществяваме, а някои се оказаха трудно приложими на практика.
Преди всичко трябваше да минем по бюрократичната пътека на съдебна регистрация, да конструираме ръководните органи на сдружението, да създадем работеща и ефективна система за регулярни контакти с всички членове. 

Участието на делегации от нашето Сдружение в подбрани събития от богатия календар на международни прояви в областта на козметиката беше друга важна цел на дейността ни. В тази връзка с доста усилия и благодарение съдействието на мениджърите на дружествата успяхме да организираме групи от наши специалисти да вземат участие в някои от ежегодно провежданите регионални конференции и изложения на “Суровини за козметични и битови препарати” ( СНI ), като първото, което посетихме беше през 2000 год. в Варшава и след това през 2001 год. в Прага.

На всичките ни редовни членове е осигурен персонален абонамент за периодичните научно - информационни издания на IFSCC.

Организирахме презентации на предлагани продукти и технологии от водещи доставчици на суровини с най-новите разработки.
За съжаление, поради финансови ограничения и въпреки интереса ни, не регистрираме участие в много от големите професионални форуми.9. Разкажете ни за някое събитие, което е свързано със Световната организация и наше участие на представител от България? Знаем, че световните форуми, които организира IFSCC са изключително престижни, с изключително престижни лекции от известни светила в козметичната наука и разбира се на интересни места по света.

Ежегодно организираните научни конференции на IFSCC са изключителна привилегия. Те се провеждат в различни страни, в някои случаи даже на доста екзотични дестинации. За съжаление, те са свързани с големи финансови разходи, което ограничава участието ни в тези форуми. За моя радост, успях да взема лично участие в Конференцията проведена през 2005 година във Флоренция, Италия, като същевременно за пръв и единствен път представях и гласувах от името на Българското сдружение на козметолозите в проведеното годишно Общо Събрание на IFSCC. 10.Имате ли спомен от някои представител от IFSCC, който няма да забравите никога, или някой с който поддържате връзки и до днес, какво Ви свързва? Разкажете ни нещо интересно?

Благодарност изпитвам към първите, които ни подадоха ръка . С тях все още поддържам лични връзки. Създадохме контакти с ръководители и на чуждестранни сродни асоциации като националните асоциации на Полша, Румъния, Унгария, Германия, с които обменяхме информация за провеждани мероприятия и възникнали инициативи. Полската асоциация, която развива много активна дейност и има интересни инициативи, ни предложи безплатна страница в тяхното професионално издание за публикуване информация за дейността на нашата организация.
Редовно получавахме покани за участие в професионални прояви на всички сродни организации, в които трябва да призная, че не се включваме по разбираеми причини, но във всеки случай не поради липса на интерес от страна на нашите членове.

Срещала съм се с някои членове на управителния съвет на международната федерация, хора всецяло и безрезервно отдадени на каузата.11. Какво бихте посъветвали специалистите, в областта на козметиката, които не са членове на Организацията, как да намерят те своето място в организацията?

В нашия бранш застой, липса на информация и изоставане в развитието са недопустими, ако искаме да сме на конкурентно ниво с разработваните, произвеждани и предлагани на пазара изделия.
Участието в Сдружението е възможност за колегиални контакти, за обсъждане на професионални идеи.  

Участието е принадлежност към една общност на специалисти, създаваща красота, които взаимно се подпомагат и в работата и в развлеченията. 
Членството в Сдружението на Българските Козметолози създава възможности за своите членове, прави ни част от световния елит в областта на козметичното творчество и производство. 

Това е нашата организация, в която членуваме доброволно и се гордеем с това.

Възползвайте се от тази превилегия, тя Ви създава възможности!Благодарим Ви много, че отделихте време за това интервю!


Новини


Конференция-Мелбърн, Австралия 08-09.10.2009

На 08-09.10.2009 год. в Мелбърн се проведе Годишната конференция на IFSCC  „Коробории на науката и красотата”.

Списание CGI

На официалният сайт на бизнес списанието - Global Cosmetic Industry - http://www.gcimagazine.com